کابل تبدیل USB به microUSB گلف مدل GC-205 طول 1 متر